Publikacja wizerunku

Zgoda na publikację wizerunku

Ja niżej podpisana/y ………………..………………………… imię (imiona) i nazwisko oświadczam, że w związku z udziałem w dniach otwartych i realizacją towarzyszącego im krótkiego materiału video oraz dokumentacji fotograficznej z moim udziałem zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawie pokrewnym wyrażam nieodpłatną, nieodwołalną i nieograniczoną terytorialnie i czasowo zgodę na wykorzystanie przez Modularen sp. z o.o. (dalej: Modularen) mojego wizerunku w tak powstałych krótkich materiałach video i fotograficznych (dalej: Materiały), na następujących polach eksploatacji:

 1. utrwalanie i zwielokrotnienie mojego wizerunku w ramach Materiałów w nieograniczonej ilości
  egzemplarzy techniką drukarską, reprograficzną, poligraficzną, cyfrową, magnetyczną, multimedialną
  oraz każdą inną pozwalającą na wytworzenie nieograniczonej ilości egzemplarzy utworu oraz trwałe i
  czasowe wprowadzanie do pamięci komputera;
 2. do celów informacyjno-promocyjnych (w tym prezentacji w ramach własnej promocji firmy
  realizującej zlecenie produkcji materiałów tj. Modularen sp. z o.o., związanych z realizacją projektów
  filmowych, fotograficznych i graficznych (Materiałów) dla firmy Modularen sp. z o.o. oraz na
  publikację tych materiałów wizualnych w Internecie oraz prezentację podczas wszelkich targów,
  konferencji i spotkań branżowych.
 3. rozpowszechnianie, publikowanie, publiczne wykonanie, odtworzenie, nadawanie (bez względu na
  rodzaj emisji: przewodowo lub bezprzewodowo: naziemnie lub satelitarnie) i reemitowanie oraz
  publiczne udostępnienie mojego wizerunku w ramach powstałych Materiałów w taki sposób, aby
  każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym – w szczególności na
  wystawach, w radiu, telewizji, w sieci Internet, w formie reklam lub zapowiedzi prasowych lub reklam
  zamieszczanych na nośnikach reklamy zewnętrznej, jak outdoor, citylight lub podobne, w celu
  promocji, reklamy i zapowiedz i wydarzeń.
 4. Oświadczam, że ww. Materiały z moim udziałem nie naruszają moich dóbr osobistych.

Klauzula informacyjna RODO - Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

 • administratorem danych osobowych jest firma Modularen Sp. z o.o, z siedzibą przy ul. Prosta
  70, 00-838 Warszawa, NIP: 5272957619. Z Administratorem można kontaktować się
  pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Prosta 70, 00-838 Warszawa, bądź drogą
  e-mailową pod adresem: info@modularen.com
 • administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe (imię i nazwisko) na podstawie art.
  6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania Materiałów
  (produkcji filmowej wraz z fotografiami);
 • dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom trzecim, jedynie w takim zakresie w jakim
  jest to niezbędne do realizacji celu, o którym mowa w lit. a.;
 • administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego
  lub organizacji międzynarodowej;
 • mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.


Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w celu obowiązkowej archiwizacji
  dokumentacji przez czas określony w odrębnych przepisach
 • przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub
  ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Shopping Basket

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.